Header Image for CyngorTrefAberaeron

2015-16

Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

 2016-17

 Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

2017-18

Ni thalwyd costau teithio na lwfans i unrhyw Aelod.

2018-19

Rhoddwyd ystyriaeth i Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol dyddiedig Chwefror 2018 parthed 2018-19 gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar y 10 fed o Ebrill 2087 a PHENDERFYNWYD mabwysiadu’r cynllun isod ar gyfer 2018-19:-  

Lwfansau a gynhwyswyd yn y Cynllun 

Penderfyniad 45 - Taliad tuag at gostau a threuliau*

Penderfyniad 48 & 49 – Ad-dalu costau teithio a chostau cynhaliaeth

Penderfyniad 52 – Honorariwm i Bennaeth Dinesig**

Penderfyniad 53 – Honorariwm i Ddirprwy Bennaeth Dinesig**  

Lwfansau na chynhwyswyd yn y Cynllun

Penderfyniad 46 & 47 – Uwch Rolau

Penderfyniad 50 – Digolledu am golled ariannol

Penderfyniadf 51 – Ad-dalu costau gofal

 * Y mae naw Aelod presennol y Cyngor wedi penderfynnu dfewis rhoi heibio'r cyfan o'r taliad hwn.  

** Y mae'r Maer a'r Dirprwy Faer wedi penderfynnu dewis rhoi heibio'r cyfan o'r taliad hwn.